Kiến Xương phát huy truyền thống cách mạng trong xây dựng nông thôn mới P1