Ngày ban hành:
22/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XII (2007-2011) và năm 2008, Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010 và Kế hoạch số 3399/KH-BST ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Ban soạn thảo Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi, bổ sung), Ban soạn thảo đã xây dựng dự thảo Luật và tổ chức các Phiên họp để cho ý kiến chỉnh lý dự thảo
Ngày ban hành:
17/05/2007
Ngày hiệu lực:
17/05/2007
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật thi hành án dân sự Luật thi hành án dân sự
Ngày ban hành:
31/12/0000
Ngày hiệu lực:
31/12/0000
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XII (2007-2011) và năm 2008, Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010 và Kế hoạch số 3399/KH-BST ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Ban soạn thảo Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi, bổ sung), Ban soạn thảo đã xây dựng dự thảo Luật và tổ chức các Phiên họp để cho ý kiến chỉnh lý dự thảo
Ngày ban hành:
31/12/0000
Ngày hiệu lực:
31/12/0000
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử Luật năng lượng nguyên tử
Ngày ban hành:
31/12/0000
Ngày hiệu lực:
31/12/0000
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Luật thuế thu nhập doanh nghiệp v
Ngày ban hành:
31/12/0000
Ngày hiệu lực:
31/12/0000
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Ngày ban hành:
31/12/0000
Ngày hiệu lực:
31/12/0000
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật trưng mua, trưng dụng tài sản công
Ngày ban hành:
31/12/0000
Ngày hiệu lực:
31/12/0000
Trạng thái:
Đã có hiệu lực